Książka przychodów i rozchodów program: Kp-Control

Kp-Control to program, obsługujący Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencje Ryczałtową w powiązaniu z podsystemami: środków trwałych, płac i rozrachunków . Interfejs programu został zoptymalizowany pod kątem szybkości wprowadzania danych do rejestrów. Program umożliwa jednoczesne wprowadzanie danych do kilku pól księgi a kwota w każdym z pól może zostać rozdysponowana na dowolną liczbę rejestrów VAT. Na ekranie podczas wprowadzania danych widoczne są tylko pola związane z wybranym zdarzeniem gospodarczym, uniknięto w ten sposób niepotrzebnego przechodzenia przez ciągi pustych pól, do których nie jest wprowadzana żadna informacja. Użytkownik może zmodyfikować zarówno zestaw pól aktywnych dla każdego ze zdarzeń gospodarczych (sprzedaż, zakup, zakup w koszty, wypłata, ...) jak i zdefiniować nowe zdarzenia gospodarcze.

Do dyspozycji jest 9 kategorii rejestrów VAT, w ramach każdej z kategorii użytkownik może zdefiniować 10 rejestrów. Program umożliwia bieżące obliczenie należnego podatku dochodowego i podsumowań rejestrów VAT. Informacje z obliczeń są automatycznie zapamiętywane w bazie danych iuwzględniane przy obliczeniach w kolejnych misiącach

Program obsługuje automatycznie różne warianty księgować np. 50% odliczenie podatku VAT, czy 75% odliczenie kosztów zakupów związanych z eksploatacją samochodu.

System raportów oparty o program F2-Formularze, umożliwia ingerencję użytkownika w wygląd wydruków.

W oparciu o program F2-Formularze tworzone są także wydruki formularzy PIT-5, PIT-5L, PIT-4, PIT-11, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, CIT-8, umożliwiające wydruk pełnych formularzy jak i nadruk na formularzach drukowanych. Zapisane do bazy informacje umożliwiają sporządzenie przez program deklaracji PIT-5, PIT-5L, VAT-7 i VAT-UE. Tworzone w programie deklaracje to w pełni aktywne druki, w których użytkownik może doknać zmian i korekt przed ostatecznym ich wydrukiem.

Program obsługuje wysyłkę plików JPK-VAT do serwerów Ministerstwa Finansów.

Podstawowe deklaracje można złożyć drogą elektroniczną w systemie eDeklaracji, korzystając z podpisu elektronicznego opartego o kwalifikowany certyfikat, ten sam jaki jest używany w programie Płatnik.

Uproszczony podsystem środków trwałych obsługuje podstawowe przypadki amortyzacji oraz ewidencję środkow niskocennych.

Podsystem płac programu umożliwia prowadzenie listy płac dla typowych przypadków występujących w małej firmie, umożliwia automatyczne obliczanie wypłat za czas choroby i urlopu. W ramach miesiąca można utworzyć do 10 list płac. Raporty dostępne z tego podsystemu umożliwiają sporządzenie listy wypłat jak i wydruku kartoteki płac pracownika . Na podstawie danych zapisanych w bazie program sporządza deklaracje PIT-4 i PIT-11/8B.

Książka przychodów i rozchodów umożliwia także prowadzenie rozrachunków z kontrahentami, rejestrując operacje wpłat i wypłat do/z kasy lub konta bankowego.

Dla Książki Przychodów i rozchodów program udostępnia statystyki, które mogą być sporządzane za dowolny okres, w tym także obejmujący wiele lat. W powiązaniu z rejestrem zdarzeń gospodarczych przy pomocy dostępnych statystyka uzyskać kompletny obraz firmy w zadanym odcinku czasu w formie zestawień liczbowych i graficznych.

Program gromadzi informacje statystyczne dotyczące czasu pracy dla każdej z prowadzonych firm, umożliwiając oszacowanie czasu zużytego na wprowadzanie i obróbkę dokumentów każdej z prowadzonych firm oraz wydajności osób obsługujących progrm.

Lista zmian:
Wersja 12.61.7 (2020-07-22)
 • Deklaracja VAT-UE(5), problem spółek cywilnych...
 • Wersja 12.61.5 (2020-07-13)
 • Deklaracje PIT-11(25)E1-1, VAT-UE(5), VAT-UEK(5), ...
 • Wersja 12.61.3 (2020-05-24)
 • Deklaracje PIT-R(14), VAT-Z(6), ...
 • Wersja 12.60.1 (2020-03-18)
 • Deklaracje IFT-1/IFT-1R(15)

 • Problem drugiej spółki w załączniku PIT/B

 • Numeracja księgi miesięcznie

 • Opcja uwzględniania rejestrów w liczeniu proporcji VAT
 • Wersja 12.58.5 (2020-03-08)
 • Deklaracje PIT-38(14)
 • Wersja 12.58.2 (2020-03-04)
 • Deklaracje PIT-36(27) - autoryzacja kwotą
 • Wersja 12.58.1 (2020-03-03)
 • Deklaracje PIT-36(27) - problem pól 50..54
 • Wersja 12.58.0 (2020-03-02)
 • Deklaracje PIT-36(27) - problem II progu podatkowego

 • Deklaracje PIT-37(26)

 • Deklaracje PIT/ZG(7)
 • Wersja 12.57.0 (2020-02-18)
 • Deklaracje PIT-28(22) - problem stawki 3%

 • Deklaracje PIT-36L(17)

 • Deklaracje PIT-36(27)
 • Wersja 12.56.4 (2020-01-30)
 • Deklaracje CIT-8(28), CIT-8/O(15) wersje testowe

 • Deklaracje PIT-28(22) - problem składki zdrowotnej
 • Wersja 12.56.2 (2020-01-30)
  - Deklaracje PIT-28(22), PIT-28/B(16), PIT-16A(10), PIT-36L(16), PIT/B(17) Wersja 12.54.1 (2020-01-13)
  - Deklaracje PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-R(20) Wersja 12.52.6 (2019-12-01)
  - Deklracje VAT-7(20) i VAT-7K(14)
  - Problem z JPK w przypadku księgowania do kilku pól KPiR, w jednym wierszu Wersja 12.52.2 (2019-11-14)
  - Płace wariant 26-lat bez podatku
  - Płace tworzenie list za dowolny okres płacowy Wersja 12.51.7 (2019-10-25)
  - Autoryzacja kwotą przychodu, problem polskich liter Wersja 12.50.1 (2019-08-23)
  - Nowy certyfikat klucza publicznego do wysyłki plików JPK od 2019-08-23 Wersja 12.50.0 (2019-08-22)
  - Płaca bez podatku dochodowego dla sób do 26 roku życia Wersja 12.41.3 (2019-07-24)
  - Aktualizacja formularzy VAT-7(19) i VAT-7K(13)
  - Problem rozliczenia udziałowca kwartalnego (przy ustawieniu rozliczenia firmy miesięcznie)
  - Import faktur z plików JPK-FA(2)
  - Korekta Vat 90 dni Wersja 12.40.0 (2019-04-17)
  - Aktualizacja formularzy VAT-7K(13)
  - Import faktur z plików JPK-FA
  - Korekta Vat 90 dni Wersja 12.32.5 (2019-03-11)
  - Aktualizacja formularzy
  - Deklaracja CIt8(26) i CIT-8/O(13) Wersja 12.32.1 (2019-02-15)
  - Deklaracja PIT-36, niepoprawne dane w wysyłce pola 233 Wersja 12.31.8 (2019-02-14)
  - Deklaracja VAT-7(19)
  - Deklaracja VAT-28(21) (korekta możliwa bez załącznika ORD-ZU) Wersja 12.31.7 (2019-02-13)
  - Problem zaokrąglenia pola 113 i usunięcie pola "Poczta" w PIT-37 Wersja 12.31.1 (2019-02-06)
  - Obsługa 75% odliczenia kosztów - wydruk księgi Wersja 12.30.9 (2019-02-04)
  - Aktualizacja deklaracji PIT-37, PIT-39
  - Obsługa 75% odliczenia kosztów Wersja 12.30.3 (2019-01-28)
  - Aktualizacja deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 Wersja 12.30.0 (2019-01-28)
  - Aktualizacja deklaracji 2018 Wersja 12.10.9 (2018-09-05)
  - Aktualizacja VAT-7(18)E1-1, VAT-7K(12)E1-2 Wersja 12.10.7 (2018-08-09)
  - VAT-7(18) poprawka, VAT-7K(12) Wersja 11.33.5 (2017-02-24)
  - CIT-8(24) Wersja 11.33.3 (2017-02-22)
  - JPK - kontrola pustych pól Wersja 11.33.2 (2017-02-22)
  - poprawki kodowanie znaków w pliku JPK-VAT(2)
  - ostrzeżenia o pustych polach w pliku JPK-VAT(2) Wersja 11.33.0 (2017-02-21)
  - generowanie pliku JPK-VAT(2) Wersja 11.32.2 (2017-01-31)
  - PIT-28(19, CIT-10Z(3), IFT-2/IFT-2R(7) Wersja 11.31.9 (2017-01-23)
  - PIT-36(23) poprawka, PIT/BR(1)1-0E Wersja 11.31.5 (2017-01-17)
  - Deklaracje roczne za rok 2016 Wersja 11.31.0 (2016-10-24)
  - Deklaracja VAT-7K(11) ... poprawka dla spółek
  - Różnice kursowe c.d.
  - Zapamiętywanie rozkładu i szerokości kolumn w podstawowych oknach programu Wersja 11.30.6 (2016-10-07)
  - Deklaracja VAT-7K(11), VAT-7D(8)
  - Różnice kursowe
  - Automatyczne pobieranie kursów walut NBP Wersja 11.20.9 (2016-09-22)
  - Deklaracja VAT-7(17), VAT-9M(6), VAT-R(12)1-0E Wersja 11.20.4 (2016-09-13)
  - Deklaracja VAT-7(17)
  - Wyciągi bankowe
  - Okresy rozliczeniowe
  - Różnice kursowe

  Wersja 10.52.8 (2016-02-19)
  - Problem przy częściowym odliczeniu innym niż 50%

  Wersja 10.52.6 (2016-02-18)
  - Deklaracja PCC-3

  Wersja 10.52.6 (2016-02-18)
  - PIT/O - korekta położenia pól

  Wersja 10.52.5 (2016-02-13)
  - PIT-36 - pobieranie danych z PIT/O
  - Nowe deklaracje CIT-CFC i PCC-3 - wersja do druku

  Wersja 10.52.3 (2016-02-12)
  - PIT-36 - błąd obliczeń w deklaracji PIT-36 przy dopłacie do podatku

  Wersja 10.52.2 (2016-02-09)
  - PIT-37 korekta sekcji H, problem załącznika PIT/O

  Wersja 10.52.0 (2016-01-27)
  - Deklaracje: PIT, CIT, VAT, IFT
  - Problem deklaracji PIT-40

  Wersja 10.51.6 (2016-01-27)
  - Deklaracje: UPL-1(5)

  Wersja 10.51.5 (2016-01-26)
  - Deklaracje: PIT-6(12), PIT-36L(11), CIT-7(10), CIT-10Z(3), VAT-8(7), VAT-10(5), VAT-11(5), VAT-12(3), VAT-R(12)

  Wersja 10.51.3 (2016-01-22)
  - Deklaracja ORD-W1(3)

  Wersja 10.51.2 (2016-01-21)
  - Deklaracja VAT-7D(7), PIT-16A(9), PIT-19A(8)

  Wersja 10.51.1 (2016-01-20)
  - Deklaracja PIT-4R(6)

  Wersja 10.50.9 (2016-01-18)
  - Problem zalixczek w deklaracji PIT-11(23)
  - Pole tylko do odczytu w PIT-36(22)
  - Problem pola z nazwą Organizacji Pożytku publicznego w PIT-36(22)

  Wersja 10.50.8 (2016-01-18)
  - Problem PESEL w PIT-28(19)

  Wersja 10.50.6 (2016-01-18)
  - Deklaracja roczne za 2015 rok
  - Wydruk z widuoku (wersja beta)
  - Dane identyfikacyjne dla nierezydentów
  - PIT-11(23)

  Książka przychodów
i rozchodów - główny rejestr programu Główny rejestr księgi podatkowej
  Wygląd głównego rejestru księgi podatkowej odpowiada dokładnie wyglądowi typowej papierowej formy księgi podatkowej. W związku z tym nie ma problemu przy przechodzeniu z tradycyjnej formy prowadzenia księgi podatkowej.

  Odpowiednie elementy sterujące umożliwiają określenie zakresu widocznych danych: wybrany rok, wybrany miesiąc.

  Dodatkowe elementy w dolnej części ekrany, udostępniają podstawowe informacje związane z bieżącym zapisem w księdze: dane kontrahenta, zapisy w rejestrach VAT.

  Widoczne w górnej części ekrany zakładki umożliwiają szybkie przemieszczanie się po rejestrach bazy danych.

  Okno wprowadzania
zapisu programu przychodów i rozchodów Okno wprowadzania zapisu do księgi podatkowej
  Podczas wprowadzania zapisów do księgi podatkowej, mechanizm projektowanych zdarzeń gospodarczych, powoduje, że na ekranie widoczne są tylko pola biorące związane z wybranym zdarzeniem gospodarczym.

  W związku z tym ekran nie jest zaśmiecony, dużą liczba niepotrzebnych pól danych, która trzeba pominąć podczas wprowadzania danych. Oszczędzamy w ten sposób czas i istotnie zmniejszamy ryzyko wprowadzania informacji do niewłaściwego pola.

  Możliwe jest wprowadzanie danych z kontrolą kolejności zapisów w księdze jak i wprowadzanie danych bez segregowanie zapisów w kolejności i powierzenie tej operacji programowi.

  Szybkie wprowadzanie
zapisów do księgi przychodów i rozchodów Szybkie wprowadzania zapisów do rejestrów VAT
  Wprowadzanie danych do rejestrów VAT odbywa się równocześnie z wprowadzaniem danych do głównego rejestru ewidencji. Program automatycznie otwiera odpowiednie okna wprowadzania danych do rejestrów VAT przy wejściu kursora do odpowiadającego im zapisom w księdze.

  Wprowadzone do rejestrów VAT dane automatycznie tworzą kwotę netto, która jest umieszczana w odpowiadającym im polu danych głównego rejestru ewidencji.

  Rejestr VAT programu
do książki przychodów Okno wprowadzania zapisów do rejestrów VAT
  Mechanizm Wprowadzanie danych do rejestrów VAT umożliwia powiązania każdego zapisu z głónej ewidencji z dowolną liczą rejestrów i obsługuje zapisy dla dowolnej liczby stawek podatku od towarów i usług.
  Modyfikacja
zapisu w książce przychodów i rozchodów Modyfikacja zapisu w księdze
  Możliwość modyfikacji danych w rejestrach ewidencji, bez konieczności usuwania następujących po nich zapisów.
  Lista wypłat programu Lista wypłat
  Prosty podsystem płacowy, obsługujący wypłaty dla pracowników.

  Kolejne listy wypłat tworzone są na bazie poprzednich, do użytkownika należy jedynie zaktualizowanie zmieniających się z miesiąca na miesiąc danych. Jeśli standardowy zestaw składników listy płac jest niewystarczający użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowych składników.

  Edycja pozycji
listy wypłat programu Edycja pozycji listy wypłat
  Okno wprowadzania i modyfikacji danych na liście wypłat, daje możliwość pełnej kontroli nad poszczególnymi składnikami wypłaty. Rezultat zmian jest natychmiast widoczny w pozostałych polach okna. Natychmiast znana jest kwota wypłaty jaki obciążenia podatkowe i składki ZUS.
  Rejestr środków
trwałych programu Rejestr środków trwałych
  Moduł obsługi środków trwałych w podstawowym oknie pokazuje rejestr środków trwałyuch wraz z podstawowymi informacjami dotyczącym stanu umorzeń i statusu poszczególnych środków trwałych.

  Odpowiednie mechanizmy umożliwiają automatyczne wypełnienie rejestrów informacjami o amortyzacji z ubiegłe miesiące.

  Istnieje możliwość usuwania błędne wprowadzonych zapisów amortyzacyjnych.

  Miesięczna amortyzacja jest wykonywana automatycznie po wybraniu odpowiedniej opcji z menu programu.

  Deklaracja VAT
w książce przychodów i rozchodów Deklaracja VAT
  W programie wbudowany jest mechanizm w pełni interaktywnej obsługi deklaracji VAT i PIT. Deklaracje wypełniane są automatycznie danymi pobranymi z rejestrów ewidencji. Uzytkownik na ekranie może dowolnie zmodyfikować zawartośc pól deklaracji.
  Deklaracje są zapamiętywane w bazie danych programu, dzięki czemu w dowolnym momencie można wrócić do poprzednich deklaracji.
  Deklaracje związane z pracownikami zapamiętywane są indywidulanie dla każdegi z pracownika i dostepne są natychmiast po wybraniu pracownika w rejestrze osób.

  Raport z
głównego rejestru książki przychodów Raport z głownego rejestru księgi
  System raportów został zaprojektowany w oparciu o szablony tworzone w programie F2-Formularze. Dzięki temu możliwa jest ingerencja użytkownika w zawartość i szatę graficzną wydruków.
  Umożliwiło to m.in. zaprojektowanie wydruku mieszczącego wydruk księgo na kartakch formatu A4.

  Podatek dochodowy programu Podatek dochodowy
  Okno wyliczania podatku dochodowego umożliwia bieżącą kontrolę i prognozowanie należnego podatku dochodowego. Program automatycznie pobiera dane dotyczące składek ZUS z rejestrów globalnych systemu, pamięta poprzednie obliczenia z ubiegłych miesięcy i narastająco nalicza właściwe kwoty podatku i składek ZUS.
  Wydruk
rejestru VAT - widok okna programu Wydruk rejestru VAT
  Estetyczne i czytelne wydruki rejestrów VAT.
  Wydruk
rejestru VAT - parametry programu Wydruk rejestru VAT - parametry
  Kilka sparametryzowanych zestawień VAT, precyzyjnie pokazują informacje niezbędne do wyliczenia zobowiązań z tytułu Podatku od Towarów i Usług.
  Sumowanie
danych z rejestru VAT w programie Sumowanie danych z rejestrów VAT
  Okno sumowania danych z rejestrów VAT, ułatwia kontrolę bieżących zobowiązań z tytułu podatku VAT.
  Zestawienie
transakcji VAT w programie Zestawienie transakcji VAT
  Mechnizm transakcji VAT, daje możliwość wprowadzenia własnej klasyfikacja kwot związanych z podatkiem VAT.
  Statystka wybranych zdarzeń gospodarczych programu Statystka wybranych zdarzeń gospodarczych
  W programie można tworzyć szereg zestawień i statystyk uwzględniający, różne odcinki czasu, mechanizm zdarzeń gospodarczych prezentujących trendy występujace w firmie.
  Te same zestawienia można tworzyć w formie tekstowej jaki i graficznej.
  Możliwe jest ograniczenie danych statystycznych do wybranego kontrahenta.